Bar Restaurant Sant Ponç

Bar Restaurant Sant Ponç
Ctra. de Manresa, km 41,7
973 48 18 58